เกี่ยวกับโรงเรียน

  • โรงเรียนวาสุเทวี เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 200 ซอยจันทน์ 43 ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 บนเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2496 มีนายมงคล วังตาล เป็นเจ้าของ ปี พ.ศ. 2498 ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ เจ้าคณะภาคอุร์สุลินแห่งประเทศไทย ได้ซื้อโรงเรียนนี้จากคณะพระสงฆ์มิสซังปารีส และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวาสุเทวี โดยคุณครูเฉลา ไทยวัฒน์ ครูภาษาไทยรุ่นแรกของโรงเรียนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยเป็นผู้แปลจากชื่อภาษาละติน REGINA MUNDI ซึ่งหมายถึงพระแม่แห่งสากลโลก นับเป็นชื่อที่มีความหมายตรงตามชื่อเดิมคือ “วาสุ” แปลว่าพื้นดิน “เทวี” แปลว่า ราชินี หมายถึง ราชินีแห่งพื้นพิภพหรือราชินีของโลก
  • เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ได้โอนโรงเรียนวาสุเทวีให้แก่มูลนิธิคณะอุรสุลินเพื่อการศึกษาแห่ง ประเทศไทย โดยมีซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิเป็นผู้รับใบอนุญาต วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545
  • เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินงานโดยซิสเตอร์คณะอุร์สุลินและครูฆราวาส ซึ่งเป็นการให้การอบรมแก่กุลสตรี ให้ดำเนินชีวิตที่ดีงามแต่เหมาะสมกับยุคสมัย

รายการเด่น