กิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักเรียนที่มีจิตใจ serviam รัก รับใช้

รายการเด่น