กิจกรรม

วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยให้เด็กจัดทำป้ายรณรงค์ แต่งกายล้อเลียนสิ่งเสพติด และให้เด็กแจกใบปลิวให้กับผู้ปกครอง และชาวบ้านระแวกโรงเรียน เพื่อให้เห็นโทษของบุหรี่

รายการเด่น