กิจกรรม

กิจกรรมศาสนสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 542

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาศาสนสถานของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ และพรามณ์-ฮินดู เพื่อให้นักเรียนได้รู้แนวทางปฏิบัติของศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอื่นๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศาสนาอื่นๆ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/dekvasu

รายการเด่น