กิจกรรม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 542

กิจกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อมารดา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรม 3 รอบ คือ
รอบที่ 1 เวลา 8.00 – 10.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4
รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.20 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.00 น. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3
มีการแสดงของนักเรียน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของชั้นต่างๆ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/dekvasu

รายการเด่น