กิจกรรม

นิทรรศการ Clean and Green

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558

สำนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการ Clean and Green ที่โรงเรียนวาสุเทวี เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 - 14.00 น. มีกิจกรรมให้ความรู้มากมาย อาทิ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การแยกขยะ การลดโลกร้อน การป้องกันยุงลาย การนำสิ่งที่เหลือใช้มาใช้ใหม่ และมีโรงเรียนต่างๆ มาร่วมกิจกรรม
ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
http://www.facebook.com/dekvasu

รายการเด่น