กิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย เวลา 8.00 - 9.00 น. และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ร่วมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอัจฉรามัย เวลา 9.20 - 10.00 น. ดูรูปเพิ่มเติมชั้น ป.1 - ม.3
คลิกที่นี่
และชั้น อ.1 - อ.3
คลิกที่นี่

รายการเด่น