กิจกรรม

วันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

- โรงเรียนวาสุเทวี จัดนิทรรศการ วาสุเทวีสืบสานงานศิลป์ แผ่นดินพ่อ โดยความร่วมมือกับ Tree on 3 มีการสาธิตเชิงปฏิบัติการทำช้างน้อยสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง การร้อยตาข่ายหน้าช้าง ฯลฯ แสดงผลงานด้านศิลปะ การแสดงบนเวทีของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2561 ชั้น 1 Tree on 3 พระราม 3 ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น