กิจกรรม

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

- ทางโรงเรียนกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติขึ้น 2 รอบ รอบ 1 เวลา 8.15 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และรอบ 2 เวลา 13.30 น. สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เพื่อ 1. เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.เพื่อเป็นการปลูกฝังลูก ให้มีจิตสำนึกและตระหนักในหน้าที่ที่ลูกมีต่อพ่อ ตลอดจน ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 3.เพื่อให้ลูกตระหนักถึงพระคุณและบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 4.เพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น