กิจกรรม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ทางโรงเรียนวาสุเทวีได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เพื่อรับทราบแนวการจัดการเรียนของโรงเรียน และรับผลการเรียนของนักเรียน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมกับทางโรงเรียน และให้ความร่วมมือในการคัดกรอง ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนเป็นอย่างดี ดูรูปเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายการเด่น