อาคารสถานที่

ตึกธัมมกัญญา

ประกอบด้วย
ชั้น 1 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ห้องพักครู และโรงอาหาร
ชั้น 2 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ห้องศูนย์ประสบการณ์ ห้องคอมพิวเตอร์
ชั้น 3 ห้องคหกรรม และห้องโสตฯอนุบาล ห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2
ชั้น 4 ห้องวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ
ชั้น 5 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ห้องประชุมใหญ่

ตึกอัจฉรามัย

ประกอบด้วย
ชั้น 1 ห้องประชุมย่อย ห้องพักครู ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องธุรการ ห้องการเงิน ห้องดนตรีไทย และห้องดนตรีสากล
ชั้น 2 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และห้องอเนกประสงค์
ชั้น 3 ห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และห้องคอมพิวเตอร์
ชั้น 4 ห้องประชุมใหญ่

ตึกอุร์สุลานารี

ประกอบด้วย
ชั้น 1 ห้องสหการ ห้องศาสนา ห้องตัดเย็บ และห้องพยาบาล และโรงอาหาร
ชั้น 2 ห้องสมุด ห้องแนะแนว และห้องสื่อ
ชั้น 3 ห้องนาฏศิลป์ และห้องพิมพ์ดีด
ชั้น 4 ห้องศิลปะ ห้องการงาน และห้องคีย์บอร์ด
ชั้น 5 ลานอเนกประสงค์ ห้องประชุมใหญ่

รายการเด่น