ร่วมงานกับเรา

 • โรงเรียนวาสุเทวีการเปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา

  การพัฒนาบุคลากร มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจการศึกษาคาทอลิก บุคลากรมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง
  มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพ มุ่งการพัฒนามาตรฐานสากล

 • สามารถสอบถามได้ที่ห้องธุรการ ในเวลา 8.00-16.30
  โรงเรียนวาสุเทวี 200 ซ.จันทน์ 43 ถ.จันทน์ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2211-1773 , 0-2674-7095
 • ตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติ
  ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 1 อัตรา 1. เพศหญิง
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตรงสาขา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน
  4. มีความรับผิดชอบงาน ตรงต่อเวลา และสามารถพัฒนาตนเอง
  5. มีจรรยาบรรณความเป็นครู และรักที่จะทำอาชีพครู
  5. ถ้ามีประสบการณ์ทางการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีหากผ่านการพิจารณา

  วัน เวลา ที่ รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ห้องธุรการโรงเรียน ในวันเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบการรับสมัคร
  1. หลักฐานการศึกษา(สำเนาวุฒิบัตรและสำเนาแสดงผลการเรียน)
  2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
  4. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  5. เอกสารอื่น ถ้ามี เช่น หลักฐานการอบรม การพัฒนาตนเอง เป็นต้น

รายการเด่น