ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
 • งานสังสรรค์ศิษย์เก่า

  ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าวาสุเทวี “Vasu Together 2014”
 • นิทรรศการ Project Approach อนุบาล

  นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 นำเสนอผลงานการศึกษาโครงงาน
 • กิจกรรม Vasu Family Day

  ขอเชิญผู้ปกครองชมการแสดง ผลงานของบุตรหลาน

กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
 • สัมมนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน

  คณะครูที่สอนชั้นป.4 – ม.3 เข้ารับการอบรมสัมมนา“ทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน”
 • กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู

  คณะครูกลุ่มย่อยๆ ไปฟื้นฟูจิตใจที่สันติวนา ทุ่งสีกัน ดอนเมือง
 • กิจกรรม Learning Camp

  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – อนุบาลปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ Learning Camp

รายการเด่น

ข่าวสารประจำสัปดาห์

 • วันพฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2557(ป.4–ม.3)

  - ประกาศผลสอบปลายภาคนักเรียนสามารถดูผลการสอบได้ทางเว็บไซต์ www.vasudevi.ac.th หรือป้ายประกาศที่โรงเรียน
  - นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลให้มาลงทะเบียนสอบแก้ตัวและชำระเงินที่ครูประจำวิชา ในวันที่นักเรียนมาสอบ (ค่าลงทะเบียนสอบแก้ตัววิชาละ 50 บาท)
 • วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2557(ป.4–ม.3)

  - สอบแก้ตัว
 • วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557(ทุกระดับชั้น)

  - เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557